A+
Beta

Pāvilostas pelēkā kāpa

Viena no jaunākajām Latvijas NATURA 2000 teritorijām, kas veidota Latvijas lielākās pelēkās kāpas aizsardzībai. Kāpa atrodas ziemeļos no Pāvilostas un tās apskates nolūkos ir izveidota divstāvīga skatu platforma, stāvlaukums, izvietoti informācijas stendi, laipa uz jūru u.c. Kāpa ir nozīmīga dzīves vieta daudzām aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Agrāk šajā vietā zvejnieki novietojuši laivas un žāvējuši tīklus, tādēļ teritorijai ir arī kultūrvēsturiska vērtība.

  • Pelēkā kāpa Pāvilostā
  • Pelēkā kāpa saulrietā
  • ceļš caur Pelēko kāpu
  • Pelēkā kāpa ziedos
  • Pelēkā kāpa ziemā

Pāvilostas pelēkā kāpa ir platākā pelēkā kāpa Latvijā. Teritorija ir nozīmīga jūras piekrastes ainavas saglabāšanā. Kāpā ir sastopamas vairākas īpaši aizsargājamo augu sugas, kā smiltāja neļķe, sīpoliņu gundega, Gmelina alise, pļavas silpurene un sīkziedu plaukšķene, kā arī tikai Latvijas rietumu piekrastē sastopama kukaiņu suga – zilganspārnu smiltājsisenis. Teritorija ir nozīmīga jūras piekrastes ainavas saglabāšanā. Šeit ir piemēroti biotopu īpaši izsargājamu putnu sugu ligzdošanai, piemēram, stepes čipstei un sila cīrulim. Liegumā ir pārstāvēti divi Eiropas nozīmes prioritārie biotopu tipi - pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju un pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm (kods 2140), kā arī biotops - mežainas jūrmalas kāpas, kas iekļauti Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” 1. pielikumā.

Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams dabas liegums.
Platība: 42,5 ha
Dibināšanas gads: 2007

 
56.893288, 21.186275
Informācija mainīta: 10.05.2014