A+
Beta

Sedas purvs

Pārplūdušajās agrākajās kūdras ieguves vietās lielās platībās ieviesušās niedres un vilkvālītes, taču saglabājot arī palielus ūdens klajumus. Tāpēc te izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai un arī atpūtas vieta pavasarī migrējošajiem ūdensputniem un bridējputniem. Sedas purvā maija vidū vienas diennakts laikā reģistrētas 90 putnu sugas.

Sedas purvs
  • Sedas purvs
  • Foto: Strenču TIC
  • Sedas purvs
  • Foto: K. Kārkliņš
  • Sedas purvs
  • Foto: K. Kārkliņš

Dabas liegums “Sedas purvs” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt ūdensputnu ligzdošanai piemērotu teritoriju. Tas aptver vienu no lielākajiem Latvijas purviem, arī pats liegums ir viens no lielākajiem valstī – 7240 hektāri.

Cilvēku darbības rezultātā augu valsts dabas lieguma teritorijā ir ievērojami mainījusies. Liegumā, pārsvarā purvos uz ziemeļiem no Sedas upes, ir konstatētas atradnes aizsargājamām 10 ziedaugu un 7 sūnaugu sugām, retākā no tām ir Eiropas nozīmes aizsargājams sūnaugs – spīdīgā āķīte.

Sedas purva dabas liegums ir gandrīz neapdzīvota teritorija, tomēr kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, meliorācijas sistēmas un funkcionējošs šaursliežu dzelzceļš. Esošā tūrisma infrastruktūra ir divi putnu vērošanas torņi pie applūdušajiem kūdras karjeriem un informatīvie stendi, ir paredzēta jaunu putnu vērošanas torņu būvniecība papildus jau esošajiem.

Kā nokļūt: 

Piekļūšanu dabas liegumam nodrošina vairāki vietējas nozīmes zemes ceļi - no Sedas puses, no autoceļa A3, kā arī no Jērcēniem, Ēveles pagasta Dakstiem un Ērģemes pagasta Turnas.

 
57.680683, 25.745087
Darba laiks: 

Strenču TIC darba laiks:

pirmdien-piektdien 8.00-12.00 un 13.00-17.00 (I-XII)

sestdien-svētdien - slēgts (I-XII)

Informācija mainīta: 13.06.2014