A+
Beta

Naktsmītņu īpašniekiem

Lai pievienotu informāciju par Jūsu naktsmītni www.latvia.travel, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Informācijas pievienošana ir bezmaksas pakalpojums.

Pirms formas aizpildīšanas, lūdzu pārbaudiet, vai Jūsu naktsmītne jau ir iekļauta mājas lapā http://latvia.travel/lv/naksnosanas-vietas

Pēc formas aizpildīšanas, lūdzu atsūtiet 4-8 labas kvalitātes (vismaz 1 Mb lielas) fotogrāfijas no Jūsu naktsmītnes uz adresi sleep@latvia.travel, norādot naktsmītnes nosaukumu!

Mājas lapas latviešu valodas versijā iekļausim visas attiecīgajai kategorijai atbilstošās naktsmītnes, taču svešvalodu versijās atspoguļosim tikai sertificētās un/vai Latvijas naktsmītņu un reģionālo tūrisma asociāciju biedrus. Informācija par Jūsu naktsmītni tiks iekļauta mājas lapā vienas nedēļas laikā, kopš pieteikuma un fotogrāfiju saņemšanas.

Neskaidrību gadījumā, rakstiet uz sleep@latvia.travel