A+
Beta

Krustkalnu dabas rezervāts

Kopš 2004. gada Natura 2000 teritoriju atzīts arī 1977. gadā dibinātais Krustkalnu dabas rezervāts. Tas izceļas mežu daudzveidību un daudzo orhideju sugām. Šo rezervātu var arī apmeklēt tūristi, to ērtībām izveidots pat skatu tornis.

 • Krustkalnu dabas rezervats
 • Putnu tornis
 • Foto: Linda Ziediņa

Krustkalnu dabas rezervāta platība 2915 ha un tas atrodas Madonas rajonā. Rezervāta teritorija ļoti pauguraina. Cauri rezervātam tek Svētupe un tās pieteka Niedruška, rezervāta teritorijā ir 13 ezeri, no tiem lielākais ir Dreimaņu jeb Svētes ezers, Lielais un Mazais Plencis.

Dažu ezeru krastos izveidojušies saldūdens kaļķu nogulumi, daudz avotu, no tiem pazīstamākie ir Krākas avoti Svētes ezera krastā. Tajā ir ļoti tīrs, karbonātiem bagāts ūdens un blakus avotam atrodas arī akmens ar ļoti spēcīgu enerģētiku. Tā ir tik stipra, ka ap šo akmeni koki aug tādā veidā, ka to virsotnes vērstas uz akmens pusi, bet virs paša akmens ir "tīras" debesis - koku nav.

Daudzo saldūdens avotu izplūduma vietās Krustkalnos veidojušies saldūdens kaļķu nogulumi, kuru ietekmē radusies savdabīga flora ar daudziem reti sastopamiem augiem. Rezervāta teritorijā ir gandrīz visi Latvijā sastopamie meža augšanas apstākļu tipi, bet biežāk sastopams damaksnis un vēris.

Rezervātā uzskaitītas vairāk kā 1550 bezmugurkaulnieku sugas, noskaidrotas 1170 tauriņu sugas, 152 putnu sugas, 760 paparžaugu un sēklaugu sugas un pasugas, kā arī apmēram 150 sūnu sugas. No aizsargājamajām augu sugām te sastop Sibīrijas mēlziedi (Ligularia sibirica), dižo aslapi (Cladium mariscus), šaurlapu lakaci (Pulmonaria angustifolia), pļavas linlapi (Thesium ebracteatum) u. c..

Rezervātā liela orhideju daudzveidība – te konstatētas 17 orhideju dzimtas sugas, starp tām tādas aizsargājamas sugas kā Lēzeļa lipare (Liparis loeselii), trejdaivui koraļsakne (Corallorhiza trifida), purvāja vienlape (Malaxis monophyllos) u. c.

No putniem Krustkalnos ligzdo tādas aizsargājamo putnu sugas kā melnais stārķis (Ciconia nigra), mazais ērglis (Aquila pomarina), apodziņš (Glaucidium passerinum), trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) u. c..

Krustkalnu rezervāts pakļauts Teiču rezervātam un apmeklējumi jāsaskaņo ar Teiču rezervāta administrāciju (telefons: +371 64807201, fakss: +371 64807200, E-pasts: teici@teici.gov.lv).

Apmeklējumi Krustkalnu rezervātā pieļaujami tikai rezervāta darbinieka pavadībā un tikai apmeklējumiem paredzētajās vietās. Apmeklējumi jāpiesaka rezervāta administrācijā vismaz trīs darba dienas iepriekš plānotā datuma. Maksimālais apmeklētāju grupas lielums ir 15 cilvēki.

 
56.762745, 26.149864
 • Valodas, kurās apkalpo: 
  • Angliski
  • Krieviski
  • Latviski
Pakalpojumi: 
 • Gida pakalpojumi
Darba laiks: 

no 1. jūnija - 31. oktobrim

Informācija mainīta: 12.05.2014