X
Latvia.travel mobile app. Your official guide for travelling in Latvia.
Lejuplādēt

Jūs atrodaties šeit

Dabas parks Dvietes paliene

Dabas parks "Dvietes paliene" atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā Augšzemē. Dabas parks izveidots 2004. gadā 4989 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas.

Dabas parks "Dvietes paliene" ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, te meklējamas Latvijā un Eiropā retas, dabiskas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kas dod mājvietu daudzām retām un īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi.

Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona. Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Daugavas palu ūdeņiem ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā.

Dabas parka teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijai piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss, turklāt Dvietes paliene atbilst ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globālā līmeņa putniem nozīmīgo vietu kritērijiem. Dabas parks "Dvietes paliene" ir starptautiskā mērogā nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un svarīga ūdensputnu ligzdošanas vieta. Dabas parka teritorija atbilst starptautiskas nozīmes mitrāju kritērijiem saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

Dvietes paliene vispārsteidzošākā ir pavasara palu laikā, kad Daugavas palu ūdeņi applūdina Dvietes senleju 20 km garumā. Tad šeit uzturas tūkstošiem ceļojošo ūdensputnu – īpaši iespaidīgi ir milzīgie sējas un baltpieres zosu bari, gulbju bari, visu veidu pīles un dažādi bridējputni. Te ir bagātīgi medību lauki dažādiem plēsīgajiem putniem, gandrīz vienmēr var ieraudzīt mazo ērgli, dažreiz jūras ērgli un zivju ērgli. Lai arī Dvietes paliene putnu vērotājiem visinteresantākā ir pavasara palu laikā, tomēr arī pārējos gadalaikos šajā ainaviskajā Augšzemes novadā ir ko redzēt un darīt. Dažus gadus pēc ilgstošām lietavām paliene pārplūst arī vasarā vai rudenī, bet sniegotās ziemās strauji atkušņi izraisa palus arī janvārī un februārī.

Vasarā plašās palieņu pļavas un abi palieņu ezeri ir viena no labākajām ligzdošanas vietām valstī tādām īpaši aizsargājamām putnu sugām kā grieze, ķikuts un ormanītis. Lielā daudzumā var dzirdēt upes un kārklu ķauķi, lakstīgalas, mērkaziņas, reizēm dzirdamas arī paipalas un laukirbes. Palienē barojas vairāki mazie ērgļi, dažkārt vērojams melnais stārķis, virs ezeriem pamanāmi gulbji, baltspārnu un melnie zīriņi, dažādas lijas. Apkārtējie mežu masīvi bagāti ar dažādiem dzeņveidīgajiem.

Rudenī Augšzemes augstiene pārsteidz ar savu krāsu daudzveidību. Te var mēģināt ieraudzīt balto gārni, protams zivju gārņus, lielus dzērvju un balto stārķu barus. Var skatīt pārlidojošās zosis, tomēr rudens putnu migrācija ir izkliedēta un nekoncentrējas kādā noteiktā vietā. Ziemā ir klusais periods, bet tomēr arī tad var vērot dažādus dzeņveidīgos, ieraudzīt kādu laukirbju bariņu, paretam kādu plēsīgo putnu. 2009.gadā parka teritorijā ierīkots putnu vērošanas tornis.

Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. Šī teritorija nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te ir atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi.

Dabas parkā "Dvietes paliene" izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus, centrā tiek rīkoti izglītojoši semināri. Informācijas centrā darbojas bērnu Vides klase, kur pamatskolas vecuma bērni ar skolotājiem tiek aicināti pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi. Dabas parkā "Dvietes paliene" kopš 2006. gada dzīvo Konik Polski šķirnes savvaļas zirgi un Highlander šķirnes liellopi.

Tie ir labi pļavu "apsaimniekotāji". Dabisko palienes pļavu noganīšana ar lielajiem zālēdājiem ir nozīmīgs dabas daudzveidības saglabāšanas pasākums, jo mitrās un ciņainās pļavas, ko agrāk pļāva ar rokām, mehanizēti apkopt ir gandrīz neiespējami. Tās pakāpeniski aizaug, samazinās augiem un dzīvniekiem piemērotu dzīvotņu platības. Lielo zālēdāju galvenais darbs ir nepieļaut palieņu pļavu aizaugšanu, uzturēt tās atklātas un dot iespēju dabas vērotājiem iepazīt savvaļas dzīvnieku dzīvi. Lielie zālēdāji uzturas ganībās visu gadu, tie nav izvēlīgi barības ziņā: vasarā barojas ar zāli, krūmu atvasēm, jaunajām niedrēm, bet ziemā tie labprāt ēd veco zāli, koku un krūmu zarus, mizas.

Ar sienu piebaro visnelabvēlīgākajos apstākļos bargās ziemās. Liellopu šķirnes krusto, lai tās saglabātu Latvijas vēsturisko šķirņu gēnus, pielāgotos vietējiem apstākļiem, izkoptu tauru izturību un pieticību. Šobrīd dabas parkā ierīkoti aploki 180 ha platībā – Putnu salas aploks 100 ha, Zariņu salas aploks 80 ha. Dabisko palieņu pļavu atjaunošanai un saglabāšanai jāturpina palielināt dabiskās ganīšanas teritorijas.

Pakalpojumi: 
Gida pakalpojumi
Kafejnīca
Lauku labumi
Praktiskās darbnīcas
Suvenīri
Papildpakalpojumi: 
Bezmaksas autostāvvieta
Informācijas punkts
Tualete
Coordinates:
56.064841, 26.191876
An alternative description

Pēdējo reizi atjaunināts: 
02.05.2015